Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING
Theater Hoger Streven

Theater Hoger Streven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we u duidelijke informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Theater Hoger Streven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doeleinden en type persoonsgegevens worden hieronder verder in deze privacyverklaring beschreven;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Theater Hoger Streven is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u, na het doornemen van onze privacyverklaring, nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Theater Hoger Streven
Franklin Rooseveltlaan 137, 9000 Gent
Email: theater@hogerstreven.be
Telefoon: +32 479 098 100

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door Theater Hoger Streven verwerkt voor volgende doeleinden:

 • om u te kunnen informeren via uitnodigingen, aankondigingen en nieuwsbrieven over onze theaterproducties en algemeen nieuws over Theater Hoger Streven. Deze communicatie kan via post, email, onze website, telefonisch of via sociale media (vb. Facebook, Twitter, Instagram e.d.) gebeuren;
 • uw reservatie van toegangstickets voor onze theatervoorstellingen via onze website of via email mogelijk te maken;
 • u de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan de activiteiten van Theater Hoger Streven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u opvragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens
 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

BEWAARTERMIJN

Theater Hoger Streven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel (hierboven beschreven) waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Theater Hoger Streven van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.

Op de eerste pagina van deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.hogerstreven.be.

U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Theater Hoger Streven kan deze privacyverklaring te allen tijden wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

U kan ons een e-mail sturen als u deze wilt raadplegen.